KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông”

trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Năm an toàn giao thông 2021; Kế hoạch số 44/KH- BATGT ngày  26/02 /2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về tuyên truyền an toàn giao thông năm 2021. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên. Nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khối trường học trên địa bàn.

          2. Xây dựng môi trường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh trong việc học tập, thực hành pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông lành mạnh, bổ ích, thiết thực.

           3. Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hưởng ứng, tham gia.

4. Nội dung của cuộc thi phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên và các quy định pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

2. Đối tượng: Đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Thời gian:

- Thời gian thi:Từ khi chương trình phát động cuộc thi được tổ chức đến 24h00 ngày 31/10/2021.

- Công bố kết quả và trao giải thưởng: Dự kiến tháng 11 năm 2021.

4. Hình thức triển khai:

          - Tổ chức phát động cuộc thi tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái.

          - Cuộc thi được tổ chức trên Internet tại các Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

(Có thể lệ kèm theo)

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1- Giải tập thể:04 giải (Gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba).

2- Giải cá nhân:

- Giải đặc biệt:          01 giải

- Giải nhất:               02 giải

- Giải nhì:                 03 giải

- Giải ba:                  05 giải

- Giải khuyến khích: 15 giải

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội thi được đảm bảo từ nguồn ngân sách đã được giao tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 08/4 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc  phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các ban, đơn vị; nguồn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1- Sở Giáo dục và Đào tạo

          - Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đến phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn tỉnh.

          - Chỉ đạo các trường tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến tất cả học sinh, sinh viên nhà trường.

          - Tạo Banner liên kết phầm mềm tổ chức cuộc thi trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn;

          - Cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi; thực hiện một số nội dung khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

          - Huy động lực lượng tham gia chương trình Phát động và chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi.

          2- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

          - Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Đoàn.

          - Chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội - Đội khối trường học tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trong trường học.

          - Tạo Banner liên kết phầm mềm tổ chức cuộc thi trên Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn.

          - Cử 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi; thực hiện một số nội dung khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

          3- Công an tỉnh

          - Cử 01 đồng chí lãnh đạo ngành tham gia Ban Tổ chức, 01 đồng chí cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng đánh giá kết quả Hội thi.

- Chỉ đạo Công am thành phố Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình Phát động và Tổng kết, trao giải cuộc thi và thực hiện một số nội dung công việc khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

          4- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng cuộc thi tại các địa phương.

Đài PTTH tỉnh xây dựng 01 phóng sự phản ánh quá trình chỉ đạo, tổ chức và tham gia cuộc thi của các thí sinh phục vụ công tác tổng kết, trao giải cuộc thi.

          5- Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố

          - Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến đông đảo học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh thiếu niên khối trường học.

          - Phối hợp với ngành giáo dục và tổ chức Đoàn thanh niên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia cuộc thi của học sinh.

          - Ban An toàn giao thông thành phố Yên Bái chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức phát động cuộc thi tại trường THCS Nguyễn Du.

6- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng đánh giá, Tổ Thư ký và các văn bản liên quan phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi.

- Hợp đồng với Trung tâm công nghệ thông tin Viễn thông Yên Bái thiết kế phần mềm tổ chức cuộc thi trên internet.

- Phối hợp với phòng, ban chuyên môn của Sở giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tham mưu chỉ đạo, triển khai cuộc thi đến học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh thiếu niên khối trường học trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi xây dựng bộ câu hỏi, tiêu chí chấm điểm của cuộc thi và văn bản hướng dẫn khác liên quan đến cuộc thi.

          - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để tổ chức chương trình Phát động và Tổng kết, trao giải cuộc thi thành công.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để kịp thời tham mưu xem xét giải quyết./.

 

 

 Nơi nhận:

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;

- L­ưu VT NC.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nguyễn Chiến Thắng